Skip to content

Regulamin Cmentarza Parafii w Liszkach

 

I. Przepisy porządkowe

II. Asysta pogrzebowa

III. Kopanie i murowanie grobów

IV. Przepisy końcowe

 

Rozdział I - Przepisy porządkowe

 

§ 1

Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza parafialnego w Liszkach, zwanego dalej „cmentarzem" oraz porządkiem na nim i jego zagospodarowaniem sprawuje administrator firma P.P.H.U VŁADEX s.c, zwany dalej „administratorem".

§ 2

Cmentarz jest otwarty w następujących godzinach

- od 1 kwietnia do 30 września w godz. 7.00-19.00

- w pozostałych miesiącach od godziny 8.00 do zmroku.

§ 3

Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku do lat 10 jest dozwolone tylko pod opieką osoby dorosłej.

§ 4

Osoby przebywające na terenie cmentarza są zobowiązane do poszanowania zmarłych objawiającego się zachowaniem ciszy, powagi oraz dbania o zachowanie należytego porządku.

§ 5

Przebywanie na cmentarzu pod wpływem alkoholu oraz jego spożywanie jest zabronione.

§ 6

Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt.

§ 7

Zabrania się wjeżdżania i wprowadzania na teren cmentarza rowerów, motorowerów, skuterów, motocykli itp.

§ 8

1. Za zgodą administratora, w uzasadnionych przypadkach i po uiszczeniu odpowiedniej kwoty, dopuszcza się możliwość wjazdu na cmentarz pojazdami mechanicznymi.

2. Wjazd i parkowanie pojazdów, o których mowa w pkt. 1, może odbywać się tylko w miejscach wskazanych przez administratora.

§ 9

1. Porządkowanie i pielęgnacja grobów oraz ich otoczenia należy do obowiązku osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 ustawy z dn. 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz do osób posiadających prawa do grobów.

2. Odpady powstałe przy pracach porządkowych oraz śmieci należy wrzucać do przeznaczonych na ten cel śmietników.

§ 10

1. Wykonywanie prac murarsko-kamieniarskich może być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00 oprócz każdej środy (wielkie natężenie ruchu przez targ w Liszkach).

2. Na wykonanie tych prac wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody zarządcy cmentarza (administratorem) oraz uiszczenie opłat wynikających z cennika stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, zwanego dalej „cennikiem".

3. Za wprowadzenie sprzętu i pojazdów niezbędnych do wykonania ww. robót wykonawca jest zobowiązany uiścić stosowną opłatę u zarządcy cmentarza zgodnie z cennikiem.

4. Szczegółowe przepisy porządkowe dotyczące prac ziemnych oraz murarsko-kamieniarskich zostały określone w rozdziale III Kopanie i murowanie grobów.

§11

Pogrzeby mogą się odbywać w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 17.00.

§ 12

Kancelaria cmentarza jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00 adres Liszki 358 raz od poniedziałku do piątku po mszy świętej wieczornej i w sobotę od 8.00 do 10.00 W kancelarii parafialnej, zwana dalej „kancelarią".

§ 13

1. Organizowanie i wykonywanie usług pogrzebowych i kamieniarskich na cmentarzu mogą prowadzić jedynie wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty, w których zakresie działalności znajduje się świadczenie usług pogrzebowych i kamieniarskich, zwane dalej „zakładami".

2. W zakres tych czynności na cmentarzu wchodzą w szczególności:

- kopanie i zasypywanie grobów,

- murowanie grobowców,

- chowanie zwłok, prochów i szczątków ludzkich,

- ekshumacje,

- renowacja grobowców.

3. Na żądanie administratora zakład jest zobowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo wykonywania usług pogrzebowych (aktualny odpis KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej oraz inne wymagane prawem dokumenty).

§ 14

1. Za świadczenie usług pogrzebowych na terenie cmentarza oraz sprawowanie nadzoru nad nimi zakłady są zobowiązane uiścić stosowne opłaty wynikające z cennika oraz wnieść kaucję zabezpieczającą w kancelarii w wysokości 2000 zł dla pochówków i ekshumacji oraz 3000 zł dla innych usług określonych w § 13 pkt. 2.

2. W przypadku wykonywania równocześnie kilku usług pogrzebowych zakład jest on zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 5000 zł.

3. W przypadku naruszenia infrastruktury cmentarza, grobów, grobowców lub ich otoczenia przez zakład pogrzebowy kancelarii przysługuje prawo zatrzymania kaucji, a w przypadku gdyby kwota kaucji nie zadośćuczyniła powstałej szkodzie prawo dochodzenia naprawienia szkody przez ten zakład.

4. W przypadku prawidłowego wykonania usługi pogrzebowej kaucja zostanie zwrócona w kancelarii, po wcześniejszym umówieniu terminu, w ciągu 7 dni roboczych od jej wykonania.

§ 15

1. Zakład nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz powodujący straty i szkody na terenie cmentarza ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu względem kancelarii, administratora i osób trzecich.

2. Do obowiązków zakładu należy naprawienie wyrządzonych szkód oraz zadośćuczynienie osobom pokrzywdzonym.

3.  Nie stosowanie się przez zakład do postanowień niniejszego regulaminu lub zwłoka w naprawieniu wyrządzonych szkód i zadośćuczynieniu, o którym mowa w pkt. 2 uprawnia kancelarię i administratora do wprowadzenia stałego lub czasowego zakazu świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzu.

4. Wszelkie prace wykonywane na cmentarzu bezwzględnie wymagają pisemnej zgody administratora lub jej odmowy na piśmie.

§ 16

Zakład jest zobowiązany do zachowania szczególnej staranności i powagi przy świadczeniu usług na terenie cmentarza.

 

Rozdział II - Asysta pogrzebowa

 

§ 17

Asystę pogrzebową stanowi chowanie do grobu zwłok, prochów lub szczątków ludzkich, zwana dalej „asystą".

 

§ 18

Aby uzyskać zgodę kancelarii na przeprowadzenie asysty zakład musi złożyć w kancelarii:

1. kaucję w wysokości 2000 zł,

2. odpis zlecenia na asystę pogrzebową podpisany przez osoby uprawnione do pochowania i posiadające prawo do grobu, z czytelnym podpisem osób mających prawo do grobu, do którego wykonywana będzie asysta,

3. oryginał oświadczenia wszystkich osób mających prawo do grobu o zrzeczeniu się, w związku z prowadzeniem usługi asysty przez osoby inne niż administrator wszelkich roszczeń względem właściciela cmentarza i administratora z tytułu powstałych ewentualnych szkód w grobie, grobowcu lub jego otoczeniu,

4. dokumenty wynikające z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy,

5. zgłoszenie pogrzebu w formie wg załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu, a także dokonać stosownych opłat, wynikających z cennika, za nadzór i udostępnienie infrastruktury cmentarza.

6. Te same wymagania obowiązują przy wykonywaniu prac kamieniarskich

§ 19

1. Brak kompletu dokumentów, nie wniesienie kaucji oraz stosownych opłat , o których mowa w § 18 uprawnia kancelarię do odmowy wyrażenia zgody na dokonanie asysty lub prac kamieniarskich.

2. Zgodę kancelarii na asystę lub wykonanie prac kamieniarskich zakład musi wystąpić nie później niż terminie 48 godzin przed planowaną asystą lub pracą kamieniarską.

3. Do liczenia ww. terminu nie wlicza się sobót i niedziel.

4. Zgoda, ze wskazanym terminem ceremonii pogrzebowej lub też prac kamieniarskich musi być wydana na piśmie.

§ 20

1. Personel zakładu prowadzący asystę jest zobowiązany do szczególnej dbałości o swój wygląd i ubiór.

2. Ubiór ten winien być jednolity, zapewniający powagę przeprowadzanej usługi.

§ 21

1. Termin asysty zakład ustala z administratorem i jest zobowiązany do jego ścisłego przestrzegania.

2. Nieterminowe przybycie na cmentarz zwłok, prochów lub szczątków ludzkich uprawnia administratora do wyznaczenia innego, możliwie najbliższego terminu asysty.

§ 22

1. Transport zwłok, prochów lub szczątków na terenie cmentarza musi odbywać się ściśle do tego przeznaczonymi środkami transportu (melex lub karawan pogrzebowy).

2. W przypadku urny dopuszcza się jej niesienie.

§ 23

1. Zakład za trumną lub urną formuje kondukt z żałobnikami.

2. Kondukt odprowadzający do grobu zwłoki, prochy lub szczątki ludzkie winien poruszać się drogą wskazaną przez administratora lub jego personel.

3. Za szkody wyrządzone przez kondukt odpowiada zakład organizujący asystę.

§ 24

Po dokonaniu asysty zakład jest zobowiązany do przywrócenia porządku przy grobie lub grobowcu, do którego wpuszczono zwłoki, prochy lub szczątki ludzkie, jego otoczeniu oraz na drodze którą przeszedł kondukt.

 

Rozdział III - Kopanie i murowanie grobów

 

§ 25

1. Za prawidłowe przygotowanie grobu do asysty, jego wykopanie, zasypanie, otwarcie, zamknięcie, montaż lub demontaż, w tym jego zabezpieczenie oraz użyte materiały, odpowiada wyznaczony przez osoby uprawnione do pochowania zakład.

2. § 18, 19, 20 i 21 stosuje się odpowiednio.

3. Z tytułu wykonywania tych prac zakład jest zobowiązany wnieść do kancelarii cmentarza stosowne opłaty wynikające z cennika.

 

a. Groby murowane

 

§ 26

1. Groby murowane, do chowania w pionie, mogą być wykonywane jako groby jedno-dwu- lub wielopoziomowe.

2. Nad ostatnim sklepieniem należy wykonać podmurówkę dla warstwy sanitarnej w wysokości 10cm

3. Odstęp pomiędzy grobami murowanymi nie może być mniejszy niż 50 cm, a odległość dna grobu od wód gruntowych nie mniejsza niż 50 cm.

4. Dno grobów murowanych i katakumb powinno mieć spadek jednokierunkowy. W najniższym miejscu należy pozostawić odpływ do ziemi.

§ 27

1. Groby murowane urnowe pojedyncze powinny mieć wymiary          

2. Groby murowane urnowe rodzinne powinny mieć wymiary                

§ 28

Wymiary nagrobków nie mogą przekraczać wymiarów zewnętrznych grobów

 

b. Groby ziemne

 

§ 29

Groby ziemne powinny mieć następujące rozmiary:

- grób dziecięcy - 50 na 100cm; wylewka max.60 na 90cm

- grób pojedynczy - 90 na 200cm; wylewka max.110 na 210cm

- grób podwójny - 180 na 200cm; wylewka max.170 na 210cm

- grób murowany pojedynczy - 120 na 245cm,

- grób murowany rodzinny - 190 na 245cm

Nagrobki nie mogą przekraczać następujących wymiarów:

- nagrobek dziecinny -50 na 90cm; wylewka 60 na 100cm

- nagrobek pojedynczy-90 na 190cm;wylewka 110 na 210cm

- nagrobek podwójny -180 na 200cm; wylewka 190 na 220cm

 

c. Przepisy porządkowe przy pracach ziemnych i murarsko-kamieniarskich

 

§ 30

1. Materiały budowlane można wwozić tylko w godz. Od 8.00 - 16.00.

2. Materiałami  budowlanymi,  środkami transportu oraz sprzętem budowlanym nie wolno zastawiać ciągów pieszych oraz pieszo-jezdnych.

3. Materiały sypkie można składować wyłącznie na wyłożonych foliach lub innych nieprzepuszczalnych materiałach.

4. Przygotowanie materiałów murarskich może się odbywać tylko w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach (kastrach).

§ 31

1. Kopanie wykopów pod groby może odbywać się tylko ręcznie.

2. Nadmiar ziemi pochodzący z kopania grobów musi być wywieziony przez zakład wykonujący usługę poza teren cmentarza lub na miejsce wskazane przez administratora. Z tego tytułu może on pobrać stosowną opłatę.

§ 32

Wykonywane prace ziemne i murarsko-kamieniarskie muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sanitarnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Rozdział IV — Przepisy końcowe

 

§ 33

Uchyla się wszystkie obowiązujące dotąd na cmentarzu przepisy porządkowe.

§ 34

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2009r.

 

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE , KAMIENIARSKIE i POGRZEBOWE NALEŻY WYKONYWADZ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO CMENTARNEGO I POGRZEBOWEGO